Yeterlilik Kodu

TR0020221177

Yeterlilik Adı
Yöresel Form Şekillendirme Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)El sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7314.09

KategoriAna
Kredi Değeri19
Programın Normal Süresi 512 Saat
Program Profili (Amaç)

Yöresel Form Şekillendirme Kurs Programı'nı bitiren bireylerin bilinçli bir şekilde Geleneksel Çömlek Yapım işlemlerini yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Yöresel Form Şekillendirme Kurs Programı'nı bitiren bireyin,

 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alması,
 • Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergilemesi,
 • Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlaması,
 • Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapması,
 • Standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapması,
 • Standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçaları ve kesit görünüşlerini çizmesi,
 • Yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara izleme, kazıma, ajur, parça ekleme ve astar dekorlarını uygulaması,
 • Konik vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapması,
 • Dar karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapması,
 • Geniş karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapması,
 • Antik formların özelliklerinin tespit etme, yapım resmi çizimi, döneme özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapması,
 • Yöresel formların özelliklerini tespit etme, yapım resmi çizimi, yöreye özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapması,
 • Fırın ayarlarına dikkat edip bisküvi pişirimi ve sırlı pişirim yapması,
 • Cam üzerine farklı teknikler ile camları renklendirip fırınlaması
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yöresel Form Şekillendirme Kurs Programı;

Kurs Programı'nı bitiren bireylerin bilinçli bir şekilde Geleneksel Çömlek Yapım işlemlerini yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrar.
 • Ahilik ilkeleri doğrultusunda meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
 • Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
 • Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde seramik ve cam formların görünüşlerini ve kesit görünüşlerini çizer.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara izleme, kazıma, ajur, parça ekleme ve astar dekorlarını uygular.
 • Konik vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
 • Dar karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geniş karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak antik formların özelliklerinin tespit etme, yapım resmi çizimi, döneme özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel formların özelliklerini tespit etme, yapım resmi çizimi, yöreye özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla sır hazırlayıp sırlı deneme pişirimi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma, püskürtme, akıtma, fırça ve benzeri malzemelerle yarı mamulü sırlayıp sırlı pişirimini yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfasında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Yöresel Form Şekillendirme Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Yöresel Form Şekillendirme Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

“Yöresel Form Şekillendirme Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Yöresel Form Şekillendirme Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),

2. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

4. 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.08.2020 tarih ve 21 sayılı karar ile kabul edilen Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı.

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221177


Yeterlilik Adı
Yöresel Form Şekillendirme Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7314.09


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7314.09


Kategori
Ana

Kredi Değeri
19

Programın Normal Süresi
512 Saat

Program Profili (Amaç)

Yöresel Form Şekillendirme Kurs Programı'nı bitiren bireylerin bilinçli bir şekilde Geleneksel Çömlek Yapım işlemlerini yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Yöresel Form Şekillendirme Kurs Programı'nı bitiren bireyin,

 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alması,
 • Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergilemesi,
 • Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlaması,
 • Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapması,
 • Standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapması,
 • Standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçaları ve kesit görünüşlerini çizmesi,
 • Yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara izleme, kazıma, ajur, parça ekleme ve astar dekorlarını uygulaması,
 • Konik vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapması,
 • Dar karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapması,
 • Geniş karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapması,
 • Antik formların özelliklerinin tespit etme, yapım resmi çizimi, döneme özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapması,
 • Yöresel formların özelliklerini tespit etme, yapım resmi çizimi, yöreye özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapması,
 • Fırın ayarlarına dikkat edip bisküvi pişirimi ve sırlı pişirim yapması,
 • Cam üzerine farklı teknikler ile camları renklendirip fırınlaması

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yöresel Form Şekillendirme Kurs Programı;

Kurs Programı'nı bitiren bireylerin bilinçli bir şekilde Geleneksel Çömlek Yapım işlemlerini yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrar.
 • Ahilik ilkeleri doğrultusunda meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
 • Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
 • Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde seramik ve cam formların görünüşlerini ve kesit görünüşlerini çizer.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara izleme, kazıma, ajur, parça ekleme ve astar dekorlarını uygular.
 • Konik vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
 • Dar karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geniş karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak antik formların özelliklerinin tespit etme, yapım resmi çizimi, döneme özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel formların özelliklerini tespit etme, yapım resmi çizimi, yöreye özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla sır hazırlayıp sırlı deneme pişirimi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma, püskürtme, akıtma, fırça ve benzeri malzemelerle yarı mamulü sırlayıp sırlı pişirimini yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfasında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Yöresel Form Şekillendirme Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Yöresel Form Şekillendirme Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

“Yöresel Form Şekillendirme Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Yöresel Form Şekillendirme Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),

2. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

4. 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.08.2020 tarih ve 21 sayılı karar ile kabul edilen Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı.


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020221177

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasHandicrafts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value19
Program Duration512 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221177


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
19

Program Duration
512 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address