TYÇ Yönetim Yapıları 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğundadır.

TYÇ’nin yönetimi için kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal paydaşlardan oluşan her biri farklı görev ve sorumluluklara sahip üç katmanlı bir yapı oluşturulmuştur. TYÇ’ye ilişkin teknik çalışmalar TYÇ Kurulu tarafından yürütülürken, nihai kararlar TYÇ Koordinasyon Kurulunca alınmakta, faaliyetlere yönelik genel değerlendirmeler ise TYÇ İstişare Meclisi’nde yapılmaktadır.

TYÇ Koordinasyon Kurulu

TYÇ Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereğince, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere, TYÇ Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. TYÇ ile ilgili üst düzey karar alma mercii olan TYÇ Koordinasyon Kurulu, Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek ilgili Bakan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili ve Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı oluşmaktadır.

Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı MEB, YÖK ile MYK temsilcilerinin katılımıyla 25.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

TYÇ Kurulu

TYÇ yönetim yapılarından biri olan TYÇ Kurulu, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kurulu’na sunmakla görevlidir.

TYÇ Kurulu 13 kurum ve kuruluşu temsil eden toplam 22 üyeden oluşmaktadır.

TYÇ Kurulu ilk toplantısını 01/03/2016 tarihinde düzenlemiştir.

TYÇ İstişare Meclisi

TYÇ Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla TYÇ Kurulu’nun önerdiği paydaşların temsil edildiği İstişare Meclisi 2018 yılında oluşturulmuştur. TYÇ İstişare Meclisinde 70 kurum ve kuruluştan temsilciler yer almaktadır.

TYÇ İstişare Meclisi üyeleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ Kurulunun önerisi üzerine TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.