Öğrenme Kazanımları

Öğrenme kazanımları, bir öğrenme sürecinin sonunda bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinde meydana gelmesi beklenen değişikliklerin neler olması gerektiğini ifade eder. Bu kazanımların belirlenme ve yazılma biçimi öğrenme ve öğretmeyi yönlendirerek eğitim ve öğretimin kalitesini belirler. Öğrenme kazanımlarının belirlenmesi ve yazılması bireysel olarak öğrenenleri, iş piyasasını ve genel olarak toplumu ilgilendirir.

Yeterlilik çerçevelerindeki seviyelerin belirlenmesinde, yeterliliklere ilişkin standartlar belirlenirken, program ya da dersi tanımlarken, öğretim programlarına yön vermede ve değerlendirme ölçütlerini belirlerken öğrenme kazanımlarından sıklıkla yararlanılır. Öğrenme kazanımları öğretim yöntemlerini, öğrenme çevresini ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını da etkiler.

Öğrenme Kazanımları, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)’nde, bir öğrenme süreci tamamlandığında, öğrenen bireyin neyi bildiğini, anladığını ve yapabildiğini bilgi, beceri ve yetkinlikler olarak tanımlayan ifadeler olarak yer alır. Bu tanımda öğrenmenin şekli belirtilmemekte; öğrenmenin örgün, yaygın veya serbest öğrenme yoluyla gerçekleşebileceği varsayılmaktadır.

Öğrenme kazanımları, meslek ve eğitim standartlarının, öğretim programlarının, değerlendirme kriterlerinin, yeterlilik tanımlayıcılarının ve yeterlilik çerçevesindeki seviye tanımlayıcılarının temelini oluşturmaktadır. Bu araçların her birinde, öğrenme kazanımları farklı düzeylerde tanımlanmaktadır ve bir meslekteki kişilerin neleri bilmesi, yapması gerektiğini betimleyerek ilgili meslek grubu için gerekli standartların oluşturulması, öğretim etkinliklerinin türüne ve çeşitliliğine karar verme, değerlendirmenin türünü belirleme, değerlendirme sorularının güçlük ve çeşitliliğini belirleme, eğitim sistemi içerisindeki seviyeleri tamamlayan kişilerin ne gibi bilgi-beceri ve yetkinliklere sahip olacağını belirleme gibi pek çok amaca hizmet etmektedir.

Öğrenme Kazanımlarının İlişkili Olduğu Boyutlar