Yeterlilik Kodu

TR0030222317

Yeterlilik Adı
Havacılık Yönetimi Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Gelişim Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiCihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
Sorumlu Kurum URLhttps://gelisim.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:1324.13

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Havacılık Yönetimi bölümü, havacılık faaliyet alanlarında hizmet veren havacılık sektöründeki kuruluşların uçuş operasyon, emniyet yönetimi, pazarlama sorumlusu gibi yönetim ve alt kademe pek çok departmanlarında çalışabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmektedir. Bununla birlikte Havacılık Yönetimi bölümü, havacılık sektöründe teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve bilgili öğrenciler yetiştirmenin yanında, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarla da havacılık sektörüne katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Havacılık Yönetimi bölümü, sivil havacılık, bilgi teknolojileri, uçak ve hava araçları, genel ekonomi, uluslararası havacılık, lojistik, muhasebe, havayolu emniyeti ve güvenliği, yolcu hizmetleri, uluslararası taşımacılık  gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
 • Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
 • Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
 • Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
 • İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
 • Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
 • Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
 • Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında sergiler.
 • Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
 • Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
 • Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
 • Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
 • Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havayolu operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.        

 • İletişim yetkinliği      
 • Takım içinde çalışma yetkinliği       
 • Sosyal Sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık    
 • Yaşamboyu öğrenme yetkinliği        
 • Dijital yetkinlik                     
 • Sektörler hakkında farkındalık yetkinliği     
 • Etik davranış yetkinliği         
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Havacılık alanında yetkinlik
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harfe dayalı not verme sistemleri kullanılır.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS)

Başlangıç: 19.02.2018 / Bitiş: 30.09.2024

Giriş Şartı

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almakta olan Havacılık Yönetimi bölümü giriş şartları şunlardır:

 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
Başarma Şartları Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.
 • Mezun olan öğrenciler; Türk Hava Yolları, özel havayolu işletmeleri, havaalanları, yer hizmeti işletmeleri, ikram, kargo ve lojistik işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında ayrıca Ulaştırma Bakanlığı, SHGM, DHMİ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekler ve sektörün ana işletmelerinde orta düzey yönetici ya da ara eleman olarak görev alabileceklerdir.
Yasal Dayanağı
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
https://yeni.tyc.gov.tr//yeterlilik/havacilik-yonetimi-lisans-diplomasi-TR0030222317.html
Yeterlilik Kodu

TR0030222317


Yeterlilik Adı
Havacılık Yönetimi Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:1324.13


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:1324.13


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Havacılık Yönetimi bölümü, havacılık faaliyet alanlarında hizmet veren havacılık sektöründeki kuruluşların uçuş operasyon, emniyet yönetimi, pazarlama sorumlusu gibi yönetim ve alt kademe pek çok departmanlarında çalışabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmektedir. Bununla birlikte Havacılık Yönetimi bölümü, havacılık sektöründe teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve bilgili öğrenciler yetiştirmenin yanında, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarla da havacılık sektörüne katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Havacılık Yönetimi bölümü, sivil havacılık, bilgi teknolojileri, uçak ve hava araçları, genel ekonomi, uluslararası havacılık, lojistik, muhasebe, havayolu emniyeti ve güvenliği, yolcu hizmetleri, uluslararası taşımacılık  gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
 • Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
 • Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
 • Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
 • İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
 • Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
 • Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
 • Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında sergiler.
 • Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
 • Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
 • Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
 • Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
 • Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havayolu operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.        

 • İletişim yetkinliği      
 • Takım içinde çalışma yetkinliği       
 • Sosyal Sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık    
 • Yaşamboyu öğrenme yetkinliği        
 • Dijital yetkinlik                     
 • Sektörler hakkında farkındalık yetkinliği     
 • Etik davranış yetkinliği         
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Havacılık alanında yetkinlik

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harfe dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS)

Başlangıç: 19.02.2018 / Bitiş: 30.09.2024


Giriş Şartı

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almakta olan Havacılık Yönetimi bölümü giriş şartları şunlardır:

 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

Başarma Şartları
Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.
 • Mezun olan öğrenciler; Türk Hava Yolları, özel havayolu işletmeleri, havaalanları, yer hizmeti işletmeleri, ikram, kargo ve lojistik işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında ayrıca Ulaştırma Bakanlığı, SHGM, DHMİ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekler ve sektörün ana işletmelerinde orta düzey yönetici ya da ara eleman olarak görev alabileceklerdir.

Yasal Dayanağı
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030222317

Qualification Title
Aviation Management Bachelor’s Degree
Awarding BodyIstanbul Gelisim University
Awarding Body ContactAddress: Cihangir St., Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner St. No:1 A Block Rectorate Building, 34315 Avcılar/Istanbul Telephone: (0212) 422 70 00 E-mail address: ubf@gelisim.edu.tr
Awarding Body Urlhttps://www.gelisim.edu.tr/en/gelisim-homepage
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification

ISCO 08:1324.13

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile
 • The Department of Aviation Management produces qualified personnel who can work in many management and subordinate departments such as flight operations, safety management, marketing officers, etc. of organisations in the aviation sector that serve the aviation industry. In addition to producing experienced and knowledgeable students with theoretical and practical knowledge of the aviation industry, the Aviation Management Department also contributes to the aviation industry with scientific studies and research. In addition, the Aviation Management  Department provides knowledge and skills in areas such as civil aviation, information technologies, aircraft and aircraft, general economics, international aviation, logistics, accounting, airline safety and security, passenger services, international transportation.
Learning Environments
 • Education and training takes place in the classroom environment in the form of formal education.
Description
 • Explains the historical development process of Aviation Management.
 • Uses computer programmes related to Airline Transport.
 • Defines the basic concepts related to aviation management.
 • Relates the knowledge and facts in the field with the fields of social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
 • Classifies the relationships between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
 • Applies the knowledge and skills related to the field by considering the legal dimension of occupational health and safety.
 • Associates the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
 • Manages operational activities related to the airline.
 • By gaining lifelong learning skills, uses the knowledge related to the field in business life with the awareness of social responsibility.
 • Prepares written agreements with the relevant institutions in accordance with the legislation.
 • Demonstrates the theoretical and practical knowledge related to the field in business life by selecting appropriate analytical methods and modelling techniques.
 • Collaborates with stakeholders related to air transport.
 • Develops modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
 • Manages all stages from planning to implementation of aviation activities as a team member.
 • Carries out a study related to the field independently.
 • Decides individually or as a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
 • Evaluates the knowledge and skills acquired in the field with a critical approach.
 • Identifies learning needs and applies activities to improve the performance of himself/herself and the people under his/her responsibility in line with learning objectives.
 • Communicates verbally and in writing with people and institutions related to the field.
 • Explains his / her thoughts and suggestions for solutions to problems related to the field to the relevant units by supporting them with quantitative and qualitative data.
 • Organises projects and activities for the social environment with a sense of social responsibility.
 • Manages airline operations effectively by using aviation and business knowledge.
Key Competencies

The department has the following key competences at an advanced level:       

 • Communication competence      
 • Ability to work in a team       
 • Awareness of social responsibility and sustainability    
 • Lifelong learning competence        
 • Digital competence                     
 • Awareness competence about the sectors     
 • Ethical behaviour competence         
 • Entrepreneurial competence
 • Competence in the field of aviation
Further Info
 • Different methods such as homework, project, application, midterm and final exams are used as measurement and evaluation methods. Letter-based grading systems are used in the evaluation of student success.
Quality Assurance

To monitor the quality of higher education programmes;

YÖK is responsible for the planning, organisation, management and supervision of education and training and other activities carried out in higher education institutions.

"University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared every year within the framework of the criteria determined by CoHE are published. The reports prepared according to these reports, which include quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Every year, YÖK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programmes in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programmes":

1. Creation and Approval of Curricula:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programmes in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programmes in higher education institutions and the learning outcomes to be gained by the students in each programme are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

1.3. The curricula of the National Core Education Programmes are adopted by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of YÖK.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate programme is carried out according to the education, training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programmes, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a bachelor's degree.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year at the beginning of each year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK). YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions given by accreditation bodies authorised or recognised by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programmes is ensured. YÖKAK carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

Access Requirements

The entrance requirements of the Aviation Management Department within the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences are as follows:

 • To graduate from secondary education institutions or foreign secondary education institutions whose equivalence is approved by the Ministry of National Education and to meet the admission requirements for undergraduate programmes of higher education institutions.
 • The procedures and principles determined by YÖK, Measurement, Selection and
 • The central exam conducted by the Placement Centre (ÖSYM)
 • as a result of the relevant undergraduate programme of the higher education institution
 • to be placed in the programme.
 • The procedures and principles determined by the Council of Higher Education, ÖSYM
 • associate degree graduates as a result of the Vertical Transfer Examination (DGS)
 • for the continuation of the fields they have completed in higher education institutions
 • to be placed in undergraduate programmes.
 • Not having any Criminal Record or Criminal Record Archive Record that will prevent him/her from obtaining an airport entrance card.
 • To obtain a committee report (hearing loss / deficiency, vision loss / deficiency, etc.) from a fully-fledged hospital within the last 6 months that there is no health problem that will prevent him/her from performing the profession and / or the duty assigned in the profession.
Conditions for Success In this programme, students are required to complete a minimum of 240 ECTS credits and have a GPA of at least 2.00 out of 4.00.
Progression Paths (Relationship Type)

Those who have a bachelor's degree can continue their studies in master's degree programmes and, if they meet the relevant requirements, in doctorate and proficiency in art programmes accepted with a bachelor's degree.

Undergraduate students have the right to participate in double major programmes offered by the higher education institutions where they are studying. Students enrolled in double major programmes can take courses from two diploma programmes simultaneously and if they are successful, they can receive two separate undergraduate diplomas.

Graduates will be able to work in Turkish Airlines, private airline companies, airports, ground handling companies, catering, cargo and logistics companies and other aviation organisations, as well as in public institutions and organisations such as the Ministry of Transport, DGCA, Directorate General of State Airports Authority, Air Force Command, and will be able to work as mid-level managers or intermediate staff in the main enterprises of the sector.

Legal Basis
 • Higher Education Law No. 2547
 • Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Degree Programmes, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions
 • Regulation on the Continuation of Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programmes to Undergraduate Education
 • Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)
 • Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board
Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
QrCodeQrCode

Qualification Code

TR0030222317


Qualification Title
Aviation Management Bachelor’s Degree

Awarding Body
Istanbul Gelisim University

Awarding Body Contact
Address: Cihangir St., Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner St. No:1 A Block Rectorate Building, 34315 Avcılar/Istanbul Telephone: (0212) 422 70 00 E-mail address: ubf@gelisim.edu.tr


Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08:1324.13


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024

National Occupation Classification

ISCO 08:1324.13


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
 • The Department of Aviation Management produces qualified personnel who can work in many management and subordinate departments such as flight operations, safety management, marketing officers, etc. of organisations in the aviation sector that serve the aviation industry. In addition to producing experienced and knowledgeable students with theoretical and practical knowledge of the aviation industry, the Aviation Management Department also contributes to the aviation industry with scientific studies and research. In addition, the Aviation Management  Department provides knowledge and skills in areas such as civil aviation, information technologies, aircraft and aircraft, general economics, international aviation, logistics, accounting, airline safety and security, passenger services, international transportation.

Learning Environments
 • Education and training takes place in the classroom environment in the form of formal education.

Description
 • Explains the historical development process of Aviation Management.
 • Uses computer programmes related to Airline Transport.
 • Defines the basic concepts related to aviation management.
 • Relates the knowledge and facts in the field with the fields of social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
 • Classifies the relationships between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
 • Applies the knowledge and skills related to the field by considering the legal dimension of occupational health and safety.
 • Associates the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
 • Manages operational activities related to the airline.
 • By gaining lifelong learning skills, uses the knowledge related to the field in business life with the awareness of social responsibility.
 • Prepares written agreements with the relevant institutions in accordance with the legislation.
 • Demonstrates the theoretical and practical knowledge related to the field in business life by selecting appropriate analytical methods and modelling techniques.
 • Collaborates with stakeholders related to air transport.
 • Develops modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
 • Manages all stages from planning to implementation of aviation activities as a team member.
 • Carries out a study related to the field independently.
 • Decides individually or as a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
 • Evaluates the knowledge and skills acquired in the field with a critical approach.
 • Identifies learning needs and applies activities to improve the performance of himself/herself and the people under his/her responsibility in line with learning objectives.
 • Communicates verbally and in writing with people and institutions related to the field.
 • Explains his / her thoughts and suggestions for solutions to problems related to the field to the relevant units by supporting them with quantitative and qualitative data.
 • Organises projects and activities for the social environment with a sense of social responsibility.
 • Manages airline operations effectively by using aviation and business knowledge.

Key Competencies

The department has the following key competences at an advanced level:       

 • Communication competence      
 • Ability to work in a team       
 • Awareness of social responsibility and sustainability    
 • Lifelong learning competence        
 • Digital competence                     
 • Awareness competence about the sectors     
 • Ethical behaviour competence         
 • Entrepreneurial competence
 • Competence in the field of aviation

Further Info
 • Different methods such as homework, project, application, midterm and final exams are used as measurement and evaluation methods. Letter-based grading systems are used in the evaluation of student success.

Quality Assurance

To monitor the quality of higher education programmes;

YÖK is responsible for the planning, organisation, management and supervision of education and training and other activities carried out in higher education institutions.

"University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared every year within the framework of the criteria determined by CoHE are published. The reports prepared according to these reports, which include quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Every year, YÖK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programmes in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programmes":

1. Creation and Approval of Curricula:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programmes in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programmes in higher education institutions and the learning outcomes to be gained by the students in each programme are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

1.3. The curricula of the National Core Education Programmes are adopted by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of YÖK.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate programme is carried out according to the education, training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programmes, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a bachelor's degree.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year at the beginning of each year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK). YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions given by accreditation bodies authorised or recognised by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programmes is ensured. YÖKAK carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.


Access Requirements

The entrance requirements of the Aviation Management Department within the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences are as follows:

 • To graduate from secondary education institutions or foreign secondary education institutions whose equivalence is approved by the Ministry of National Education and to meet the admission requirements for undergraduate programmes of higher education institutions.
 • The procedures and principles determined by YÖK, Measurement, Selection and
 • The central exam conducted by the Placement Centre (ÖSYM)
 • as a result of the relevant undergraduate programme of the higher education institution
 • to be placed in the programme.
 • The procedures and principles determined by the Council of Higher Education, ÖSYM
 • associate degree graduates as a result of the Vertical Transfer Examination (DGS)
 • for the continuation of the fields they have completed in higher education institutions
 • to be placed in undergraduate programmes.
 • Not having any Criminal Record or Criminal Record Archive Record that will prevent him/her from obtaining an airport entrance card.
 • To obtain a committee report (hearing loss / deficiency, vision loss / deficiency, etc.) from a fully-fledged hospital within the last 6 months that there is no health problem that will prevent him/her from performing the profession and / or the duty assigned in the profession.

Conditions for Success
In this programme, students are required to complete a minimum of 240 ECTS credits and have a GPA of at least 2.00 out of 4.00.

Progression Paths (Relationship Type)

Those who have a bachelor's degree can continue their studies in master's degree programmes and, if they meet the relevant requirements, in doctorate and proficiency in art programmes accepted with a bachelor's degree.

Undergraduate students have the right to participate in double major programmes offered by the higher education institutions where they are studying. Students enrolled in double major programmes can take courses from two diploma programmes simultaneously and if they are successful, they can receive two separate undergraduate diplomas.

Graduates will be able to work in Turkish Airlines, private airline companies, airports, ground handling companies, catering, cargo and logistics companies and other aviation organisations, as well as in public institutions and organisations such as the Ministry of Transport, DGCA, Directorate General of State Airports Authority, Air Force Command, and will be able to work as mid-level managers or intermediate staff in the main enterprises of the sector.


Legal Basis
 • Higher Education Law No. 2547
 • Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Degree Programmes, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions
 • Regulation on the Continuation of Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programmes to Undergraduate Education
 • Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)
 • Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode