Yeterlilik Kodu

TR0030025911

Yeterlilik Adı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumTrakya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Sorumlu Kurum URLhttp://www.trakya.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 09/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Konu uzmanlığı ile öğretmen eğitimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08 Kodu: 2330.13

ID: 1127

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; demokratik ve etik değerlere saygılı; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan, bilgi ve beceri açısından son derece donanımlı fen bilimleri öğretmen ve fen eğitimcisi akademisyenleri yetiştirmektir.

Ayrıca fen eğitimi alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha da ileri taşımaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda anabilim dalımız; öğretim elemanı kadrosunu güçlendirmeye, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğini arttırmaya, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası alanyazındaki gelişmelerle uyum içinde olmasına, ulusal ve uluslararası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanması için çaba göstermektedir.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda staj uygulaması yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini değerlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak mesleki gelişimi için kararlılık gösterir.
 • Bilim okuryazarı bir bireyin sahip olması gereken özellikleri sergiler.
 • Mesleki ve etik ilkelere karşı duyarlılık sergiler.
 • Fene yönelik kavramları ve olguları tarihsel süreç içinde değerlendirir.
 • Fen ve fen eğitimi alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında çözüm önerileri sunar.
 • Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini eğitim uygulamalarında en üst düzeyde kullanır.
 • Fen eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerilerini etkili olarak kullanır.
 • Fen bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlama ve çözümleme becerisi sergiler.
 • Fen bilgisi eğitimi alanında bilimsel süreç becerilerini kullanır:
 • Eğitim uygulamaları için çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
 • Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarını yürütür.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 1. Okuma yazma yetkinliği
 2. Çoklu dil yetkinliği
 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 4. Dijital yetkinlik
 5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 6. Vatandaşlık yetkinliği
 7. Girişimcilik yetkinliği
 8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Ölçme ve değerlendirme yönteminin detaylı bilgisi için ders bilgi paketlerinin incelenmesi gerekmektedir.

Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %30; yıl sonu sınavlarının etkisi %70’dir. Mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için 100 puan üzerinden asgari 50 puan alması gerekmektedir.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1.50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde, bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Akreditasyon Tarihi: 15.05.2020-15.05.2025

Giriş Şartı

Adayların, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamaları/sınavları başarmış olmaları (lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması) gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Başarma ŞartlarıFen Bilgisi Öğretmenliği Programı 130 saat teorik ve 36 saat uygulama olmak üzere 166 saatlik bir programdır. Program 4 yıllıktır ve 8 dönemi kapsamaktadır. Programın AKTS kredi değeri 240’tır. Programdan mezun olabilmek için bütün derslerden minimum CC ile geçmek gerekmektedir. Mezuniyet için 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamak; ayrıca 7. ve 8. yarıyılda öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında staj uygulamasını başarılı bir şekilde bitirmek gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Fen bilgisi eğitimi programı mezunları Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapabilirler. Program mezunları özellikle Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ve özel okullarda çalışabilme hakkına sahiptir.

Program mezunları istenilen akademik yeterlikleri sağladıkları takdirde yüksek öğretim kurumlarında akademik personel olarak da istihdam edilirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Bazı mezunlar eğitim sektörüyle ilgili olmayan özel sektörlerde çalışma fırsatı bulmaktadırlar.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
https://yeni.tyc.gov.tr//yeterlilik/fen-bilgisi-ogretmenligi-lisans-diplomasi-TR0030025911.html
Yeterlilik Kodu

TR0030025911


Yeterlilik Adı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Trakya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08 Kodu: 2330.13

ID: 1127


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 09/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08 Kodu: 2330.13

ID: 1127


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; demokratik ve etik değerlere saygılı; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan, bilgi ve beceri açısından son derece donanımlı fen bilimleri öğretmen ve fen eğitimcisi akademisyenleri yetiştirmektir.

Ayrıca fen eğitimi alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha da ileri taşımaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda anabilim dalımız; öğretim elemanı kadrosunu güçlendirmeye, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğini arttırmaya, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası alanyazındaki gelişmelerle uyum içinde olmasına, ulusal ve uluslararası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanması için çaba göstermektedir.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda staj uygulaması yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini değerlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak mesleki gelişimi için kararlılık gösterir.
 • Bilim okuryazarı bir bireyin sahip olması gereken özellikleri sergiler.
 • Mesleki ve etik ilkelere karşı duyarlılık sergiler.
 • Fene yönelik kavramları ve olguları tarihsel süreç içinde değerlendirir.
 • Fen ve fen eğitimi alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında çözüm önerileri sunar.
 • Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini eğitim uygulamalarında en üst düzeyde kullanır.
 • Fen eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerilerini etkili olarak kullanır.
 • Fen bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlama ve çözümleme becerisi sergiler.
 • Fen bilgisi eğitimi alanında bilimsel süreç becerilerini kullanır:
 • Eğitim uygulamaları için çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
 • Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarını yürütür.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 1. Okuma yazma yetkinliği
 2. Çoklu dil yetkinliği
 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 4. Dijital yetkinlik
 5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 6. Vatandaşlık yetkinliği
 7. Girişimcilik yetkinliği
 8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Ölçme ve değerlendirme yönteminin detaylı bilgisi için ders bilgi paketlerinin incelenmesi gerekmektedir.

Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %30; yıl sonu sınavlarının etkisi %70’dir. Mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için 100 puan üzerinden asgari 50 puan alması gerekmektedir.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1.50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde, bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Akreditasyon Tarihi: 15.05.2020-15.05.2025


Giriş Şartı

Adayların, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamaları/sınavları başarmış olmaları (lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması) gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.


Başarma Şartları
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 130 saat teorik ve 36 saat uygulama olmak üzere 166 saatlik bir programdır. Program 4 yıllıktır ve 8 dönemi kapsamaktadır. Programın AKTS kredi değeri 240’tır. Programdan mezun olabilmek için bütün derslerden minimum CC ile geçmek gerekmektedir. Mezuniyet için 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamak; ayrıca 7. ve 8. yarıyılda öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında staj uygulamasını başarılı bir şekilde bitirmek gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Fen bilgisi eğitimi programı mezunları Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapabilirler. Program mezunları özellikle Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ve özel okullarda çalışabilme hakkına sahiptir.

Program mezunları istenilen akademik yeterlikleri sağladıkları takdirde yüksek öğretim kurumlarında akademik personel olarak da istihdam edilirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Bazı mezunlar eğitim sektörüyle ilgili olmayan özel sektörlerde çalışma fırsatı bulmaktadırlar.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030025911

Qualification Title
Undergraduate Degree in Science Education
Awarding BodyTrakya University
Awarding Body ContactTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Awarding Body Urlhttp://www.trakya.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 09/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasTeacher training with subject specialization
National Occupation Classification

ISCO:08 Code: 2330.13

ID: 1127

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile

To be scientifically and technologically literate; aware of the responsibility of educating future generations, sensitive to environmental, national, and global issues; capable of renewing oneself according to the requirements of the age, open to change and development; perceiving science as a way of life, self-confident; respectful of democratic and ethical values, following and applying international accumulations, and producing highly equipped science teachers and science educators academicians.

In addition, it is to train educators needed by our country in this field by developing national and international cooperation in the field of science education, and to further improve the quality of the curriculum with the contributions of national and international groups, communities, and researchers.

In line with these goals, our department strives to strengthen its faculty, increase collaboration with faculty members teaching other disciplines, ensure that undergraduate and graduate courses and thesis studies are in harmony with developments in the national and international literature, and to increase participation in national and international projects, articles, and research studies to ensure continuity.

Learning Environments

Education and training are conducted in the form of formal education. In addition, internship programs are implemented in schools affiliated with the Ministry of National Education.

Description
 • Evaluates the effects of educational problems on health, safety, and the environment, especially within the global and societal context.
 • Demonstrates determination for professional development as a lifelong learner.
 • Exhibits the characteristics that a scientifically literate individual should possess.
 • Demonstrates sensitivity to professional and ethical principles.
 • Evaluates concepts and facts related to science within a historical context.
 • Offers solutions for national and international contemporary issues in science and science education.
 • Utilizes knowledge of physics, chemistry, biology, and mathematics at the highest level in educational practices.
 • Effectively uses skills to identify, model, and solve educational problems in science education.
 • Demonstrates the ability to design and analyze a process according to a defined goal in science education.
 • Uses scientific process skills in science education:
 • Utilizes contemporary techniques and computational tools for educational practices.
 • Leads interdisciplinary and intradisciplinary teamwork in educational practices.
Key Competencies

Has advanced level of the key competencies listed below:

1. Literacy skills

2. Multilingual proficiency

3. Mathematical competence and competence in science, technology, and engineering

4. Digital competence

5. Personal, social, and learning-to-learn competence

6. Citizenship competence

7. Entrepreneurship competence

8. Cultural awareness and expression competence

Further Info

For each course in the program, a midterm exam and a final exam are conducted. Additionally, short quizzes and assignments may be assessed. For detailed information on the assessment and evaluation method, it is necessary to review the course information packages.

The weight of the midterm exam, quizzes, and assignments is 30%, while the final exams account for 70% of the final grade. An absolute grading system is applied. To pass a course, a student must score a minimum of 50 points out of 100.

To be considered successful in a course, the minimum grade must be at least CC. However, students with a cumulative grade point average (GPA) of CB (2.50) and above are also considered successful with a DD grade and the grade is recorded as DB with a coefficient of 1.50. In courses where assignments and applications are important, the impact of these works on the midterm exam grade, how the semester or year-end success grade will be determined in laboratory and project courses, and the impact ratio on the success grade are determined and announced by the relevant faculty or school board. In courses where unlimited exam attempts are allowed and the right to take the semester-end exam has been granted previously, the success grade is determined only by the semester/year-end exam grade, without considering the previous semester's work and midterm results. The results of single-course exams and additional exams are considered and evaluated as the success grade.

Quality Assurance

To monitor the quality of higher education programs;

YÖK is responsible for the planning, organization, management and supervision of education and training and other activities carried out in higher education institutions.

"University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared annually within the framework of the criteria determined by YÖK are published. The reports prepared according to these reports, including quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Every year, YÖK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data on foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curricula:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will provide to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

1.3. After the curriculum of the National Core Curriculum is accepted by the relevant Council of Deans, it is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program is carried out according to the education and training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive an undergraduate diploma.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback 

Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs (EPDAD)

Accreditation Date: 15.05.2020-15.05.2025

Access Requirements

Candidates must complete the processes/exams determined by the university's academic and legal regulations within the framework set by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM) (having a high school diploma or equivalent and achieving a sufficient score in the Student Selection Exam). A student who has started education in an equivalent program domestically or internationally can apply for horizontal transfer. The admission of students is examined and evaluated individually based on the conditions of each student and the degree they have applied for before the start of the semester.

Conditions for SuccessThe Science Education Teacher Training Program consists of 166 hours, including 130 hours of theoretical courses and 36 hours of practical application. The program lasts for 4 years and covers 8 semesters. The ECTS credit value of the program is 240. To graduate from the program, it is necessary to pass all courses with a minimum grade of CC. To graduate, one must successfully complete 240 ECTS credits; additionally, in the 7th and 8th semesters, it is necessary to successfully complete the internship within the scope of the teaching practice course.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of the Science Education Teacher Training Program can work as Science Teachers. Graduates of the program have the right to work especially in schools affiliated with the Ministry of National Education (MEB) and private schools.

If program graduates meet the required academic qualifications, they can also be employed as academic staff in higher education institutions.

Candidates who successfully complete their undergraduate education can enroll in graduate programs (master's and doctoral) provided that they obtain a passing grade in the ALES exam and have a sufficient level of English language proficiency.

Some graduates also find opportunities to work in the private sector, which is not related to the education sector.

Legal Basis

1. Law No. 2547 on Higher Education

1.1. Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Programs, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)

2.1. Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
QrCodeQrCode

Qualification Code

TR0030025911


Qualification Title
Undergraduate Degree in Science Education

Awarding Body
Trakya University

Awarding Body Contact
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO:08 Code: 2330.13

ID: 1127


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 09/05/2024

National Occupation Classification

ISCO:08 Code: 2330.13

ID: 1127


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile

To be scientifically and technologically literate; aware of the responsibility of educating future generations, sensitive to environmental, national, and global issues; capable of renewing oneself according to the requirements of the age, open to change and development; perceiving science as a way of life, self-confident; respectful of democratic and ethical values, following and applying international accumulations, and producing highly equipped science teachers and science educators academicians.

In addition, it is to train educators needed by our country in this field by developing national and international cooperation in the field of science education, and to further improve the quality of the curriculum with the contributions of national and international groups, communities, and researchers.

In line with these goals, our department strives to strengthen its faculty, increase collaboration with faculty members teaching other disciplines, ensure that undergraduate and graduate courses and thesis studies are in harmony with developments in the national and international literature, and to increase participation in national and international projects, articles, and research studies to ensure continuity.


Learning Environments

Education and training are conducted in the form of formal education. In addition, internship programs are implemented in schools affiliated with the Ministry of National Education.


Description
 • Evaluates the effects of educational problems on health, safety, and the environment, especially within the global and societal context.
 • Demonstrates determination for professional development as a lifelong learner.
 • Exhibits the characteristics that a scientifically literate individual should possess.
 • Demonstrates sensitivity to professional and ethical principles.
 • Evaluates concepts and facts related to science within a historical context.
 • Offers solutions for national and international contemporary issues in science and science education.
 • Utilizes knowledge of physics, chemistry, biology, and mathematics at the highest level in educational practices.
 • Effectively uses skills to identify, model, and solve educational problems in science education.
 • Demonstrates the ability to design and analyze a process according to a defined goal in science education.
 • Uses scientific process skills in science education:
 • Utilizes contemporary techniques and computational tools for educational practices.
 • Leads interdisciplinary and intradisciplinary teamwork in educational practices.

Key Competencies

Has advanced level of the key competencies listed below:

1. Literacy skills

2. Multilingual proficiency

3. Mathematical competence and competence in science, technology, and engineering

4. Digital competence

5. Personal, social, and learning-to-learn competence

6. Citizenship competence

7. Entrepreneurship competence

8. Cultural awareness and expression competence


Further Info

For each course in the program, a midterm exam and a final exam are conducted. Additionally, short quizzes and assignments may be assessed. For detailed information on the assessment and evaluation method, it is necessary to review the course information packages.

The weight of the midterm exam, quizzes, and assignments is 30%, while the final exams account for 70% of the final grade. An absolute grading system is applied. To pass a course, a student must score a minimum of 50 points out of 100.

To be considered successful in a course, the minimum grade must be at least CC. However, students with a cumulative grade point average (GPA) of CB (2.50) and above are also considered successful with a DD grade and the grade is recorded as DB with a coefficient of 1.50. In courses where assignments and applications are important, the impact of these works on the midterm exam grade, how the semester or year-end success grade will be determined in laboratory and project courses, and the impact ratio on the success grade are determined and announced by the relevant faculty or school board. In courses where unlimited exam attempts are allowed and the right to take the semester-end exam has been granted previously, the success grade is determined only by the semester/year-end exam grade, without considering the previous semester's work and midterm results. The results of single-course exams and additional exams are considered and evaluated as the success grade.


Quality Assurance

To monitor the quality of higher education programs;

YÖK is responsible for the planning, organization, management and supervision of education and training and other activities carried out in higher education institutions.

"University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared annually within the framework of the criteria determined by YÖK are published. The reports prepared according to these reports, including quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Every year, YÖK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data on foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curricula:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will provide to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

1.3. After the curriculum of the National Core Curriculum is accepted by the relevant Council of Deans, it is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program is carried out according to the education and training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive an undergraduate diploma.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback 

Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs (EPDAD)

Accreditation Date: 15.05.2020-15.05.2025


Access Requirements

Candidates must complete the processes/exams determined by the university's academic and legal regulations within the framework set by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM) (having a high school diploma or equivalent and achieving a sufficient score in the Student Selection Exam). A student who has started education in an equivalent program domestically or internationally can apply for horizontal transfer. The admission of students is examined and evaluated individually based on the conditions of each student and the degree they have applied for before the start of the semester.


Conditions for Success
The Science Education Teacher Training Program consists of 166 hours, including 130 hours of theoretical courses and 36 hours of practical application. The program lasts for 4 years and covers 8 semesters. The ECTS credit value of the program is 240. To graduate from the program, it is necessary to pass all courses with a minimum grade of CC. To graduate, one must successfully complete 240 ECTS credits; additionally, in the 7th and 8th semesters, it is necessary to successfully complete the internship within the scope of the teaching practice course.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of the Science Education Teacher Training Program can work as Science Teachers. Graduates of the program have the right to work especially in schools affiliated with the Ministry of National Education (MEB) and private schools.

If program graduates meet the required academic qualifications, they can also be employed as academic staff in higher education institutions.

Candidates who successfully complete their undergraduate education can enroll in graduate programs (master's and doctoral) provided that they obtain a passing grade in the ALES exam and have a sufficient level of English language proficiency.

Some graduates also find opportunities to work in the private sector, which is not related to the education sector.


Legal Basis

1. Law No. 2547 on Higher Education

1.1. Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Programs, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)

2.1. Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board


Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode