Yeterlilik Kodu

TR0010000211

Yeterlilik Adı
Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye 09/11/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektronik ve otomasyon
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7412

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.
 • Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kalite sağlama tekniklerini açıklar.
 • Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.
 • Bakım ve onarım ön hazırlığı yapar.
 • Bakım bilgilendirmesi yapar.
 • Bakım öncesi malzeme ve donanım kontrolü yapar.
 • Kuyunun bakıma uygunluğunun kontrolünü yapar.
 • Makine dairesinin uygunluğunun kontrolünü yapar.
 • Tahrik sisteminin bakımını yapar.
 • Motor grubunun bakım ve onarımını yapar.
 • Makine grubunun bakım ve onarımını yapar.
 • Tahrik ve saptırma makarasının bakım ve onarımını yapar.
 • Fren sistemini kontrol ederek uygunsuzlukları rapor eder.
 • Hidrolik ünitenin bakım ve onarımını yapar.
 • Kumanda sisteminin bakımını yapar.
 • Hız regülatörünün üst kısmının bakım ve onarımını yapar.
 • Kumanda panosunun bakım ve onarımını yapar.
 • Kat ve kabin butonlarının bakım ve onarımını yapar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
 • Kumanda sisteminin ve elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapar.
 • Bakım kumandasının bakım ve onarımını yapar.
 • Elektrikli güvenlik tertibatının kontrolünü yapar.
 • Hız regülatörü alt makarasının bakım ve onarımını yapar.
 • Rayların bakım ve onarımını yapar.
 • Konsolların ve flanşların bakım ve onarımını yapar.
 • Rayların bakım ve onarımını yapar.
 • Kat ve kabin kapılarının bakım ve onarımını yapar.
 • Kapıların mekanik kontrolünü yapar.
 • Kabin kapısının bağlantı sağlamlığını kontrol eder.
 • Kapı kızaklarında kapı hareketine engel olan maddeleri temizler.
 • Kat ve kabin butonyer göstergelerinin ve butonların işlevselliğini denetleyerek eksiklikleri amirine bildirir.
 • Kabin ve karşı ağırlıkların bakım ve onarımını yapar.
 • Kabin üstü ve kabin taşıyıcı iskeletinin bağlantı sağlamlığını kontrol ederek uygun olmayanları amirlerine bildirir.
 • Karşı ağırlığın bağlantı patenlerinin ve yağ toplama kaplarının kontrolünü yapar.
 • Askı halatları ve tespit noktalarının bağlantı sağlamlığını kontrol eder.
 • Kuyu dibi ve elemanlarının bakım ve onarımını yapar.
 • Kabin ve karşı ağırlık tamponlarının sabitlenme uygunluğunu kontrol ederek temizliğini yapar.
 • Kuyu dibi elemanlarının uygunluk kontrolünü yapar.
 • Asansörü bakım ve onarım sonu kullanıma hazır hale getirir.
 • İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğinin yapar.
 • Bakım ve onarım sonu düzenlemeleri yapar. 6.3 Bakım formunu düzenler.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.
 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavlarda A1-3 birimleri için adaylara en az 10 soruluk; A4 birimi için en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir.
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Sınav sahada/gerçek ortamda veya başarım ölçütlerinin test edilip değerlendirmesine uygun prototip ürünler, küçük ölçekli modeller ve benzeri materyaller kullanılarak yapılabilir.
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma Şartları Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin (A1-4) tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Teorik sınavda 70 puan alan aday başarılı sayılır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi asansör bakım onarım alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
https://yeni.tyc.gov.tr//yeterlilik/asansor-bakim-ve-onarimcisi-seviye-3-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-TR0010000211.html
Yeterlilik Kodu

TR0010000211


Yeterlilik Adı
Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7412


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye 09/11/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7412


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.
 • Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kalite sağlama tekniklerini açıklar.
 • Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.
 • Bakım ve onarım ön hazırlığı yapar.
 • Bakım bilgilendirmesi yapar.
 • Bakım öncesi malzeme ve donanım kontrolü yapar.
 • Kuyunun bakıma uygunluğunun kontrolünü yapar.
 • Makine dairesinin uygunluğunun kontrolünü yapar.
 • Tahrik sisteminin bakımını yapar.
 • Motor grubunun bakım ve onarımını yapar.
 • Makine grubunun bakım ve onarımını yapar.
 • Tahrik ve saptırma makarasının bakım ve onarımını yapar.
 • Fren sistemini kontrol ederek uygunsuzlukları rapor eder.
 • Hidrolik ünitenin bakım ve onarımını yapar.
 • Kumanda sisteminin bakımını yapar.
 • Hız regülatörünün üst kısmının bakım ve onarımını yapar.
 • Kumanda panosunun bakım ve onarımını yapar.
 • Kat ve kabin butonlarının bakım ve onarımını yapar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
 • Kumanda sisteminin ve elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapar.
 • Bakım kumandasının bakım ve onarımını yapar.
 • Elektrikli güvenlik tertibatının kontrolünü yapar.
 • Hız regülatörü alt makarasının bakım ve onarımını yapar.
 • Rayların bakım ve onarımını yapar.
 • Konsolların ve flanşların bakım ve onarımını yapar.
 • Rayların bakım ve onarımını yapar.
 • Kat ve kabin kapılarının bakım ve onarımını yapar.
 • Kapıların mekanik kontrolünü yapar.
 • Kabin kapısının bağlantı sağlamlığını kontrol eder.
 • Kapı kızaklarında kapı hareketine engel olan maddeleri temizler.
 • Kat ve kabin butonyer göstergelerinin ve butonların işlevselliğini denetleyerek eksiklikleri amirine bildirir.
 • Kabin ve karşı ağırlıkların bakım ve onarımını yapar.
 • Kabin üstü ve kabin taşıyıcı iskeletinin bağlantı sağlamlığını kontrol ederek uygun olmayanları amirlerine bildirir.
 • Karşı ağırlığın bağlantı patenlerinin ve yağ toplama kaplarının kontrolünü yapar.
 • Askı halatları ve tespit noktalarının bağlantı sağlamlığını kontrol eder.
 • Kuyu dibi ve elemanlarının bakım ve onarımını yapar.
 • Kabin ve karşı ağırlık tamponlarının sabitlenme uygunluğunu kontrol ederek temizliğini yapar.
 • Kuyu dibi elemanlarının uygunluk kontrolünü yapar.
 • Asansörü bakım ve onarım sonu kullanıma hazır hale getirir.
 • İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğinin yapar.
 • Bakım ve onarım sonu düzenlemeleri yapar. 6.3 Bakım formunu düzenler.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.
 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavlarda A1-3 birimleri için adaylara en az 10 soruluk; A4 birimi için en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 2 dakika zaman verilir.
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Sınav sahada/gerçek ortamda veya başarım ölçütlerinin test edilip değerlendirmesine uygun prototip ürünler, küçük ölçekli modeller ve benzeri materyaller kullanılarak yapılabilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Başarma Şartları
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin (A1-4) tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Teorik sınavda 70 puan alan aday başarılı sayılır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi asansör bakım onarım alanında istihdama da katılabilir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000211

Qualification Title
Elevator Maintenance and Repair Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level3
3 The Qualification has been included in TQF on 09/11/2021
TQF Level 3
Thematic AreasElectronics and automation
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7412

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

It has been prepared to measure, evaluate and certify whether individuals working or wanting to work in the Elevator Maintenance and Repairer (Level 3) profession have standardized knowledge, skills and competencies for this profession.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person who has this qualification;

 • Conducts health and safety, and emergency rules.
 • Works in accordance with environmental protection legislation.
 • Applies quality requirements and technical procedures to ensure quality.
 • Takes precautions for working environment and environmental safety.
 • Prepares the spare parts, consumables, machinery and equipment to use in maintenance and repair.
 • Performs maintenance and repair of the rail system.
 • Performs maintenance and repair of landing doors.
 • Maintains and repairs the cabinet components.
 • Performs maintenance and repair of the speed regulator.
 • Performs maintenance and repairs of the bottom of pit shaft equipment.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.
Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
At least 10 questions for the candidates for A1-3 units in the theoretical exams; For the A4 unit, a multiple choice written exam with at least 5 questions and 4 options is applied. In the exam, candidates are given 2 minutes for each question.
All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The exam can be conducted in the field/real environment or using prototype products, small-scale models and similar materials suitable for testing and evaluating performance criteria.

Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for Success Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.  Candidates must be successful in all of the compulsory units (A1-4) in order to receive the professional qualification certificate. The candidate who scores 70 points in the theoretical exam is considered successful.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation. Persons with this qualification have the opportunity to apply for measurement-evaluation processes for advanced level or professional qualification certificates in the same field, and they can also participate in employment in the field of elevator maintenance and repair.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Open Address
QrCodeQrCode

Qualification Code

TR0010000211


Qualification Title
Elevator Maintenance and Repair Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7412


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification has been included in TQF on 09/11/2021

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7412


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

It has been prepared to measure, evaluate and certify whether individuals working or wanting to work in the Elevator Maintenance and Repairer (Level 3) profession have standardized knowledge, skills and competencies for this profession.


Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person who has this qualification;

 • Conducts health and safety, and emergency rules.
 • Works in accordance with environmental protection legislation.
 • Applies quality requirements and technical procedures to ensure quality.
 • Takes precautions for working environment and environmental safety.
 • Prepares the spare parts, consumables, machinery and equipment to use in maintenance and repair.
 • Performs maintenance and repair of the rail system.
 • Performs maintenance and repair of landing doors.
 • Maintains and repairs the cabinet components.
 • Performs maintenance and repair of the speed regulator.
 • Performs maintenance and repairs of the bottom of pit shaft equipment.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.
Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
At least 10 questions for the candidates for A1-3 units in the theoretical exams; For the A4 unit, a multiple choice written exam with at least 5 questions and 4 options is applied. In the exam, candidates are given 2 minutes for each question.
All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The exam can be conducted in the field/real environment or using prototype products, small-scale models and similar materials suitable for testing and evaluating performance criteria.


Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Conditions for Success
Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.  Candidates must be successful in all of the compulsory units (A1-4) in order to receive the professional qualification certificate. The candidate who scores 70 points in the theoretical exam is considered successful.

Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation. Persons with this qualification have the opportunity to apply for measurement-evaluation processes for advanced level or professional qualification certificates in the same field, and they can also participate in employment in the field of elevator maintenance and repair.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode