Yeterlilik Kodu

TR001218400

Yeterlilik Adı
Anahtarcı (Çilingir) Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7222 (Alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar)

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

 

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma süreçlerinde ve alanlarında uygulanması gereken İSG ve çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlara uygun davranış ve önlemlerini ayırt eder.
 • Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.
 • İş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.
 • İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Çalışma ortamında yürütülen işleri açıklar
 • Hazırlık işlemlerini yapar.
 • Müşteri ihtiyacını belirler.
 • Anahtarın türüne göre kesme çoğaltma için uygun yöntemi belirler.
 • Anahtar çoğaltma için gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Verilen örnek anahtarı çoğaltır.
 • Ham anahtarı seçerek kopyalama makinasına yerleştirir.
 • Anahtarı kopyalar.
 • Kopyalanan anahtarın son kontrol ve temizlik işlemlerini gerçekleştirir.
 • Kopyaladığı anahtara ait yükümlülüklerini açıklar.
 • Anahtar çoğaltma uygulamalarında İSG, çevre koruma ve kalite
 • gerekliliklerini uygular.
 • Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Hazırlık işlemlerini yapar.
 • Müşteri ihtiyacını belirler.
 • Kilit sistemi tipi ve teknik özeliklerine uygun olarak gerçekleştireceği işlemleri belirler.
 • Müşteriyi yasal prosedürler hakkında bilgilendirir.
 • Kilit açma işlemi için gerekli maymuncuk ve diğer malzemeleri hazırlar.
 • Mekanik kilit sistemlerini açar.
 • Kilit tipi ve kilit durumuna uygun yöntemleri kullanarak giriş yapar.
 • Kapıya/kilide uygulanacak müdahale yöntemlerini açıklar.
 • Kilit sisteminin işleyip işlemediğini kontrol eder.
 • Yürüttüğü işlemleri kayıt altına alır.
 • Mekanik kilit sistemlerini açma uygulamalarında İSG, çevre koruma ve
 • kalite gerekliliklerini uygular.
 • Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çoktan Seçmeli Teorik Sınav (T1)

A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli en az on (10) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. (T1) Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1, A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.  
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu tür kapsamındaki yeterliliklere sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir. Ek olarak, bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, “Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge“ kapsamında değerlendirilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR001218400


Yeterlilik Adı
Anahtarcı (Çilingir) Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma süreçlerinde ve alanlarında uygulanması gereken İSG ve çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlara uygun davranış ve önlemlerini ayırt eder.
 • Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.
 • İş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.
 • İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Çalışma ortamında yürütülen işleri açıklar
 • Hazırlık işlemlerini yapar.
 • Müşteri ihtiyacını belirler.
 • Anahtarın türüne göre kesme çoğaltma için uygun yöntemi belirler.
 • Anahtar çoğaltma için gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Verilen örnek anahtarı çoğaltır.
 • Ham anahtarı seçerek kopyalama makinasına yerleştirir.
 • Anahtarı kopyalar.
 • Kopyalanan anahtarın son kontrol ve temizlik işlemlerini gerçekleştirir.
 • Kopyaladığı anahtara ait yükümlülüklerini açıklar.
 • Anahtar çoğaltma uygulamalarında İSG, çevre koruma ve kalite
 • gerekliliklerini uygular.
 • Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Hazırlık işlemlerini yapar.
 • Müşteri ihtiyacını belirler.
 • Kilit sistemi tipi ve teknik özeliklerine uygun olarak gerçekleştireceği işlemleri belirler.
 • Müşteriyi yasal prosedürler hakkında bilgilendirir.
 • Kilit açma işlemi için gerekli maymuncuk ve diğer malzemeleri hazırlar.
 • Mekanik kilit sistemlerini açar.
 • Kilit tipi ve kilit durumuna uygun yöntemleri kullanarak giriş yapar.
 • Kapıya/kilide uygulanacak müdahale yöntemlerini açıklar.
 • Kilit sisteminin işleyip işlemediğini kontrol eder.
 • Yürüttüğü işlemleri kayıt altına alır.
 • Mekanik kilit sistemlerini açma uygulamalarında İSG, çevre koruma ve
 • kalite gerekliliklerini uygular.
 • Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çoktan Seçmeli Teorik Sınav (T1)

A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli en az on (10) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. (T1) Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır


Detaylı Bilginin Kaynağı

ANAHTARCI (ÇİLİNGİR) SEVİYE 4REVİZYON NO: 00REFERANS KODU / 22UY0530-4 URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7222 (Alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar)


İlişki Türü

Bu tür kapsamındaki yeterliliklere sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir. Ek olarak, bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, “Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge“ kapsamında değerlendirilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1, A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir.

Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

 


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR001218400

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR001218400


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-