Yeterlilik Kodu

TR0010218400

Yeterlilik Adı
Anahtarcı (Çilingir) Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7222 (Alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar)

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

 

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma süreçlerinde ve alanlarında uygulanması gereken İSG ve çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlara uygun davranış ve önlemlerini ayırt eder.
 • Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.
 • İş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.
 • İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Çalışma ortamında yürütülen işleri açıklar
 • Hazırlık işlemlerini yapar.
 • Müşteri ihtiyacını belirler.
 • Anahtarın türüne göre kesme çoğaltma için uygun yöntemi belirler.
 • Anahtar çoğaltma için gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Verilen örnek anahtarı çoğaltır.
 • Ham anahtarı seçerek kopyalama makinasına yerleştirir.
 • Anahtarı kopyalar.
 • Kopyalanan anahtarın son kontrol ve temizlik işlemlerini gerçekleştirir.
 • Kopyaladığı anahtara ait yükümlülüklerini açıklar.
 • Anahtar çoğaltma uygulamalarında İSG, çevre koruma ve kalite
 • gerekliliklerini uygular.
 • Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Hazırlık işlemlerini yapar.
 • Müşteri ihtiyacını belirler.
 • Kilit sistemi tipi ve teknik özeliklerine uygun olarak gerçekleştireceği işlemleri belirler.
 • Müşteriyi yasal prosedürler hakkında bilgilendirir.
 • Kilit açma işlemi için gerekli maymuncuk ve diğer malzemeleri hazırlar.
 • Mekanik kilit sistemlerini açar.
 • Kilit tipi ve kilit durumuna uygun yöntemleri kullanarak giriş yapar.
 • Kapıya/kilide uygulanacak müdahale yöntemlerini açıklar.
 • Kilit sisteminin işleyip işlemediğini kontrol eder.
 • Yürüttüğü işlemleri kayıt altına alır.
 • Mekanik kilit sistemlerini açma uygulamalarında İSG, çevre koruma ve
 • kalite gerekliliklerini uygular.
 • Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çoktan Seçmeli Teorik Sınav (T1)

A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli en az on (10) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. (T1) Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma Şartları Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1, A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir. Ek olarak, bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, “Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge“ kapsamında değerlendirilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010218400


Yeterlilik Adı
Anahtarcı (Çilingir) Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7222 (Alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar)


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7222 (Alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar)


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

 


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma süreçlerinde ve alanlarında uygulanması gereken İSG ve çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlara uygun davranış ve önlemlerini ayırt eder.
 • Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.
 • İş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.
 • İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Çalışma ortamında yürütülen işleri açıklar
 • Hazırlık işlemlerini yapar.
 • Müşteri ihtiyacını belirler.
 • Anahtarın türüne göre kesme çoğaltma için uygun yöntemi belirler.
 • Anahtar çoğaltma için gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Verilen örnek anahtarı çoğaltır.
 • Ham anahtarı seçerek kopyalama makinasına yerleştirir.
 • Anahtarı kopyalar.
 • Kopyalanan anahtarın son kontrol ve temizlik işlemlerini gerçekleştirir.
 • Kopyaladığı anahtara ait yükümlülüklerini açıklar.
 • Anahtar çoğaltma uygulamalarında İSG, çevre koruma ve kalite
 • gerekliliklerini uygular.
 • Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Hazırlık işlemlerini yapar.
 • Müşteri ihtiyacını belirler.
 • Kilit sistemi tipi ve teknik özeliklerine uygun olarak gerçekleştireceği işlemleri belirler.
 • Müşteriyi yasal prosedürler hakkında bilgilendirir.
 • Kilit açma işlemi için gerekli maymuncuk ve diğer malzemeleri hazırlar.
 • Mekanik kilit sistemlerini açar.
 • Kilit tipi ve kilit durumuna uygun yöntemleri kullanarak giriş yapar.
 • Kapıya/kilide uygulanacak müdahale yöntemlerini açıklar.
 • Kilit sisteminin işleyip işlemediğini kontrol eder.
 • Yürüttüğü işlemleri kayıt altına alır.
 • Mekanik kilit sistemlerini açma uygulamalarında İSG, çevre koruma ve
 • kalite gerekliliklerini uygular.
 • Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
 • Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çoktan Seçmeli Teorik Sınav (T1)

A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli en az on (10) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. (T1) Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Başarma Şartları
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1, A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir. Ek olarak, bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, “Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge“ kapsamında değerlendirilir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0010218400

Qualification Title
Keymaker (Locksmith) Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08: 7222 (Toolmakers and related workers)

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

In order to carry out the Keymaker (Locksmith) (Level 4) profession by qualified people and to increase the quality of the works;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

Person with this qualification;

 • Explains the OHS and environmental protection measures that should be applied in working processes and areas.
 • Explains possible hazards and risks in work areas and processes and OHS measures.
 • Distinguish appropriate behavior and precautions for emergencies.
 • Explains the methods for waste classification and disposal in the working environment.
 • Explains the quality and work organization requirements in business processes.
 • Explains the quality requirements to be followed in business processes.
 • Explains the work carried out in the work environment
 • He does the preparatory work.
 • Determines customer needs.
 • Determines the appropriate method for interrupt replication based on the type of key.
 • Prepares the necessary materials for key duplication.
 • Duplicates the given sample key.
 • Selects the raw key and places it in the copying machine.
 • Copies the key.
 • It performs the final control and cleaning operations of the copied key.
 • Explains the obligations of the copied key.
 • OHS, environmental protection and quality in key duplication applications
 • implements its requirements.
 • It carries out its work in accordance with environmental protection rules.
 • It carries out its work in accordance with quality rules.
 • It carries out its work in accordance with occupational health and safety rules.
 • He does the preparatory work.
 • Determines customer needs.
 • It determines the operations to be performed in accordance with the lock system type and technical characteristics.
 • Informs the customer about legal procedures.
 • Prepares the necessary picks and other materials for the unlocking process.
 • Opens mechanical lock systems.
 • Login using methods suitable for lock type and lock status.
 • Explains the intervention methods to be applied to the door/lock.
 • It checks whether the lock system is working or not.
 • It records the operations carried out.
 • OHS, environmental protection and
 • implements quality requirements.
 • It carries out its work in accordance with environmental protection rules.
 • It carries out its work in accordance with quality rules.
 • It carries out its work in accordance with occupational health and safety rules.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Multiple Choice Theoretical Exam (T1)

The theoretical exam for the A2 unit is carried out according to the "Information" checklist in Annex A2-2. In the theoretical exam, candidates must take a written exam (T1) with at least ten (10) multiple choice questions with four (4) options, each of which is worth equal points. (T1) No points are deducted for questions answered incorrectly in the theoretical exam. In the exam, candidates are given a minimum of one and a half (1.5) minutes for each question. The candidate who answers at least 70% of the questions correctly in the written exam is considered successful. Exam questions should measure all knowledge statements (Annex A2-2) that are intended to be measured by the theoretical exam in this unit.

In order to be considered successful in the said unit, the candidate must be successful in T1 and P1 exams. The validity period of the exams foreseen for the unit is 1 year from the date of success of the exam. The time difference between the exam dates achieved in order to obtain the unit cannot exceed one year. The validity period of qualification units is 2 years from the date of achievement of the unit.

Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

There is no entry requirement.

Conditions for Success Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1, A2) in order to receive the professional qualification certificate. In order to be considered successful in the theoretical exam, the candidate must answer at least 60% of the questions correctly in the exam. In order to be considered successful in the performance exam, the candidate must show at least 80% success in the overall exam, provided that he successfully performs all of the critical steps.
Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment. In addition, the learning outcomes of the qualifications within the scope of this type are evaluated within the scope of the “Ministry of National Education Directive on the Procedures and Principles Regarding the Recognition of Prior Learning, Equivalence and Assessment and Evaluation Procedures”.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

The validity period of the qualification certificate is 5 years from the date of issue of the certificate.

Url Open Address
Qualification Code

TR0010218400


Qualification Title
Keymaker (Locksmith) Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 7222 (Toolmakers and related workers)


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 7222 (Toolmakers and related workers)


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

In order to carry out the Keymaker (Locksmith) (Level 4) profession by qualified people and to increase the quality of the works;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

Person with this qualification;

 • Explains the OHS and environmental protection measures that should be applied in working processes and areas.
 • Explains possible hazards and risks in work areas and processes and OHS measures.
 • Distinguish appropriate behavior and precautions for emergencies.
 • Explains the methods for waste classification and disposal in the working environment.
 • Explains the quality and work organization requirements in business processes.
 • Explains the quality requirements to be followed in business processes.
 • Explains the work carried out in the work environment
 • He does the preparatory work.
 • Determines customer needs.
 • Determines the appropriate method for interrupt replication based on the type of key.
 • Prepares the necessary materials for key duplication.
 • Duplicates the given sample key.
 • Selects the raw key and places it in the copying machine.
 • Copies the key.
 • It performs the final control and cleaning operations of the copied key.
 • Explains the obligations of the copied key.
 • OHS, environmental protection and quality in key duplication applications
 • implements its requirements.
 • It carries out its work in accordance with environmental protection rules.
 • It carries out its work in accordance with quality rules.
 • It carries out its work in accordance with occupational health and safety rules.
 • He does the preparatory work.
 • Determines customer needs.
 • It determines the operations to be performed in accordance with the lock system type and technical characteristics.
 • Informs the customer about legal procedures.
 • Prepares the necessary picks and other materials for the unlocking process.
 • Opens mechanical lock systems.
 • Login using methods suitable for lock type and lock status.
 • Explains the intervention methods to be applied to the door/lock.
 • It checks whether the lock system is working or not.
 • It records the operations carried out.
 • OHS, environmental protection and
 • implements quality requirements.
 • It carries out its work in accordance with environmental protection rules.
 • It carries out its work in accordance with quality rules.
 • It carries out its work in accordance with occupational health and safety rules.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Multiple Choice Theoretical Exam (T1)

The theoretical exam for the A2 unit is carried out according to the "Information" checklist in Annex A2-2. In the theoretical exam, candidates must take a written exam (T1) with at least ten (10) multiple choice questions with four (4) options, each of which is worth equal points. (T1) No points are deducted for questions answered incorrectly in the theoretical exam. In the exam, candidates are given a minimum of one and a half (1.5) minutes for each question. The candidate who answers at least 70% of the questions correctly in the written exam is considered successful. Exam questions should measure all knowledge statements (Annex A2-2) that are intended to be measured by the theoretical exam in this unit.

In order to be considered successful in the said unit, the candidate must be successful in T1 and P1 exams. The validity period of the exams foreseen for the unit is 1 year from the date of success of the exam. The time difference between the exam dates achieved in order to obtain the unit cannot exceed one year. The validity period of qualification units is 2 years from the date of achievement of the unit.


Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

There is no entry requirement.


Conditions for Success
Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1, A2) in order to receive the professional qualification certificate. In order to be considered successful in the theoretical exam, the candidate must answer at least 60% of the questions correctly in the exam. In order to be considered successful in the performance exam, the candidate must show at least 80% success in the overall exam, provided that he successfully performs all of the critical steps.

Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment. In addition, the learning outcomes of the qualifications within the scope of this type are evaluated within the scope of the “Ministry of National Education Directive on the Procedures and Principles Regarding the Recognition of Prior Learning, Equivalence and Assessment and Evaluation Procedures”.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

The validity period of the qualification certificate is 5 years from the date of issue of the certificate.


Url
Open Address