Yeterlilik Kodu

TR0010219733

Yeterlilik Adı
Aktar Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojisi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5221

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Aktar (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çalışma süreçlerinde ve alanlarında uygulanması gereken İSG ve çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlara uygun davranış ve önlemlerini ayırt eder.
 • Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.
 • İş planlaması, kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.
 • İş planlaması sürecini açıklar.
 • İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
 • İş süreçlerinde kayıt tutmaya yönelik işlemleri açıklar.
 • Bitkisel ürünleri kullanıma uygun hale getirir.
 • Bitkisel ürünün teminine ilişkin süreci açıklar.
 • Bitkisel ürünlerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenme sürecini açıklar.
 • Bitki/ baharat öğütür.
 • Bitkisel ürün satışı yapar.
 • Kişisel hazırlık yapar.
 • Çalışma alanını düzenler.
 • Bitkisel ürünlerin mağaza içi düzenlemesini yapar.
 • Bitkisel ürünlerin satışını yapar.
 • İSG ve çevre koruma iş süreçlerinde gerekliliklerini uygular.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışmalarını yürütür.
 • Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Teorik Sınav (T1): A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli olarak düzenlenmiş en az otuz (30) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. (T1) Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. 

Performansa Dayalı Sınav (P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında 22UY0542-5/A2 Bitkisel Ürün Satışı Uygulamaları Tarih: 16/11/2022 Rev. No:00 ©Mesleki Yeterlilik Kurumu 9 gerçekleştirilir. Adaydan, verilen örnek olay ya da senaryo üzerinden bitkisel ürünlerden aromatik bitki, çiçek, çay, 3 çeşit baharat ve yağlardan birinin (oda kokusu, cilt bakım yağı, aromaterapi masaj yağı ve benzeri bitkisel sabit yağlar ile aromatik yağları) satışını yapması beklenir. Adayın gerçekleştirdiği satış süreci Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıBeceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi  alanda istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010219733


Yeterlilik Adı
Aktar Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5221


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5221


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Aktar (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çalışma süreçlerinde ve alanlarında uygulanması gereken İSG ve çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlara uygun davranış ve önlemlerini ayırt eder.
 • Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.
 • İş planlaması, kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.
 • İş planlaması sürecini açıklar.
 • İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.
 • İş süreçlerinde kayıt tutmaya yönelik işlemleri açıklar.
 • Bitkisel ürünleri kullanıma uygun hale getirir.
 • Bitkisel ürünün teminine ilişkin süreci açıklar.
 • Bitkisel ürünlerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenme sürecini açıklar.
 • Bitki/ baharat öğütür.
 • Bitkisel ürün satışı yapar.
 • Kişisel hazırlık yapar.
 • Çalışma alanını düzenler.
 • Bitkisel ürünlerin mağaza içi düzenlemesini yapar.
 • Bitkisel ürünlerin satışını yapar.
 • İSG ve çevre koruma iş süreçlerinde gerekliliklerini uygular.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışmalarını yürütür.
 • Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Teorik Sınav (T1): A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli olarak düzenlenmiş en az otuz (30) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. (T1) Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. 

Performansa Dayalı Sınav (P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında 22UY0542-5/A2 Bitkisel Ürün Satışı Uygulamaları Tarih: 16/11/2022 Rev. No:00 ©Mesleki Yeterlilik Kurumu 9 gerçekleştirilir. Adaydan, verilen örnek olay ya da senaryo üzerinden bitkisel ürünlerden aromatik bitki, çiçek, çay, 3 çeşit baharat ve yağlardan birinin (oda kokusu, cilt bakım yağı, aromaterapi masaj yağı ve benzeri bitkisel sabit yağlar ile aromatik yağları) satışını yapması beklenir. Adayın gerçekleştirdiği satış süreci Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilir.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Başarma Şartları
Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi  alanda istihdama da katılabilir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0010219733

Qualification Title
Herbalist Level 5 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasMedical diagnostic and treatment technology
National Occupation Classification

ISCO 08: 5221

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

In order to carry out the transfer (Level 5) profession by qualified people and to increase the quality of the studies;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • To create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description
 • Explains the OHS and environmental protection measures that should be applied in working processes and areas.
 • Explains possible hazards and risks in work areas and processes and OHS measures.
 • Distinguish appropriate behavior and precautions for emergencies.
 • Explains the methods for waste classification and disposal in the working environment.
 • Explains business planning, quality and work organization requirements.
 • Explain the business planning process.
 • Explains the quality requirements to be followed in business processes.
 • Explains the procedures for keeping records in business processes.
 • It makes herbal products suitable for use.
 • Explains the process related to the supply of herbal product.
 • Explains the processing process of herbal products in accordance with the relevant legislation.
 • Grinds herbs/spices.
 • It sells herbal products.
 • Makes personal preparation.
 • Organizes the workspace.
 • Makes the in-store arrangement of herbal products.
 • It sells herbal products.
 • Applies the requirements of OHS and environmental protection business processes.
 • It carries out its work in accordance with occupational health and safety rules.
 • It carries out its work in accordance with environmental protection rules.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Theoretical Exam (T1): The theoretical exam for the A2 unit is carried out according to the "Information" checklist in Annex A2-2. In the theoretical exam, candidates must take a written exam (T1) consisting of at least thirty (30) questions, each of which is worth equal points, arranged as multiple choice with four (4) options. (T1) No points are deducted for questions answered incorrectly in the theoretical exam. In the exam, candidates are given a minimum of one and a half (1.5) minutes for each question. The candidate who answers at least 70% of the questions correctly in the written exam is considered successful. Exam questions should measure all knowledge statements (Annex A2-2) that are intended to be measured by the theoretical exam in this unit.

Performance-Based Examination (P1): Performance-based exam for unit A2 According to the “Skills and Competencies” checklist in Annex A2-2, 22UY0542-5/A2 Herbal Product Sales Practices in a real or properly arranged working environment Date: 16 /11/2022 Rev. No:00 ©Vocational Qualifications Institution 9 will be held. The candidate is expected to sell aromatic herbs, flowers, tea, one of the 3 types of spices and oils (air fragrance, skin care oil, aromatherapy massage oil and similar fixed herbal oils and aromatic oils) from herbal products, based on the case or scenario given. The candidate's sales process is evaluated according to the "Skills and Competencies" checklist in Annex A2-2.

Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Executive Board. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

There is no entry requirement.

Conditions for SuccessThe skills and competencies checklist identifies critical steps that must be accomplished by the candidate. In order for the candidate to be successful in the performance exam, provided that he/she performs successfully in all of the critical steps, he/she must show a minimum of 70% success in the overall exam. The duration of the performance-based examination should, within the specified scope, correspond to the time in actual practice conditions. All skills and competence statements (Annex A2-2) should be measured with a performance-based exam.
Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment in the field.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

The validity period of the certificate is five (5) years.

Url Open Address
Qualification Code

TR0010219733


Qualification Title
Herbalist Level 5 VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 5221


EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 5221


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

In order to carry out the transfer (Level 5) profession by qualified people and to increase the quality of the studies;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • To create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description
 • Explains the OHS and environmental protection measures that should be applied in working processes and areas.
 • Explains possible hazards and risks in work areas and processes and OHS measures.
 • Distinguish appropriate behavior and precautions for emergencies.
 • Explains the methods for waste classification and disposal in the working environment.
 • Explains business planning, quality and work organization requirements.
 • Explain the business planning process.
 • Explains the quality requirements to be followed in business processes.
 • Explains the procedures for keeping records in business processes.
 • It makes herbal products suitable for use.
 • Explains the process related to the supply of herbal product.
 • Explains the processing process of herbal products in accordance with the relevant legislation.
 • Grinds herbs/spices.
 • It sells herbal products.
 • Makes personal preparation.
 • Organizes the workspace.
 • Makes the in-store arrangement of herbal products.
 • It sells herbal products.
 • Applies the requirements of OHS and environmental protection business processes.
 • It carries out its work in accordance with occupational health and safety rules.
 • It carries out its work in accordance with environmental protection rules.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Theoretical Exam (T1): The theoretical exam for the A2 unit is carried out according to the "Information" checklist in Annex A2-2. In the theoretical exam, candidates must take a written exam (T1) consisting of at least thirty (30) questions, each of which is worth equal points, arranged as multiple choice with four (4) options. (T1) No points are deducted for questions answered incorrectly in the theoretical exam. In the exam, candidates are given a minimum of one and a half (1.5) minutes for each question. The candidate who answers at least 70% of the questions correctly in the written exam is considered successful. Exam questions should measure all knowledge statements (Annex A2-2) that are intended to be measured by the theoretical exam in this unit.

Performance-Based Examination (P1): Performance-based exam for unit A2 According to the “Skills and Competencies” checklist in Annex A2-2, 22UY0542-5/A2 Herbal Product Sales Practices in a real or properly arranged working environment Date: 16 /11/2022 Rev. No:00 ©Vocational Qualifications Institution 9 will be held. The candidate is expected to sell aromatic herbs, flowers, tea, one of the 3 types of spices and oils (air fragrance, skin care oil, aromatherapy massage oil and similar fixed herbal oils and aromatic oils) from herbal products, based on the case or scenario given. The candidate's sales process is evaluated according to the "Skills and Competencies" checklist in Annex A2-2.


Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Executive Board. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

There is no entry requirement.


Conditions for Success
The skills and competencies checklist identifies critical steps that must be accomplished by the candidate. In order for the candidate to be successful in the performance exam, provided that he/she performs successfully in all of the critical steps, he/she must show a minimum of 70% success in the overall exam. The duration of the performance-based examination should, within the specified scope, correspond to the time in actual practice conditions. All skills and competence statements (Annex A2-2) should be measured with a performance-based exam.

Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment in the field.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

The validity period of the certificate is five (5) years.


Url
Open Address