Yeterlilik Kodu

TR00325744

Yeterlilik Adı
Felsefe Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım

Program Yeterlilikleri

1- Felsefe Bölümü mezunları felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptirler.

2- Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir.

3- Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir.

4- Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir.

5- Literatür tarama, metin okuma, yazma ve yorumlama becerisine sahiptir.

6- Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir

7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.

8- Eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir.

9- Felsefe alanında edindiği bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır.

10- Felsefe alanında edindiği bilgi ve becerileri güncel olayları ele alırken değerlendirir.

11- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir.

12- Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır.

13- Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur.

14- Etik değerleri gözeterek sorumluluk bilinci geliştirir.

15- Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır.

Detaylı Bilgi
 • Bölümün mezunları çeşitli üniversitelerin felsefe bölümlerinde akademisyen olarak çalışmakta, liselerde ve özel eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yapmakta; çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar.
 • Program Profili

  Bilgi veya bilgeliği (hikmet) sevmek, onun peşinden koşmak anlamına gelen Felsefe (?????????) hiç şüphesiz ki insanın başta kendi özsel varlığını ve genel anlamda varlığın anlamını kavrama ve hakikati arama yolculuğunda kendisinden asla vazgeçilemeyecek yüksek bir insani faaliyettir.
 • Felsefe cevap aradığı sorular itibarıyla genellik arzetmesine rağmen bunlara verilen cevaplar bağlamında öznel bir nitelik taşımaktadır. Evrene ve insana felsefeyle ya da felsefi açıdan bakmak felsefenin felsefe öğrencilerine kazandırmak istediği temel özelliktir.
 • Bölümümüzün öncelikli hedefi budur.
 • Felsefe bölümünde hem felsefe tarihi genel anlamda öğretilecek hem de seminer tarzında bazı filozoflar üzerinde derinlemesine durulacaktır. Bunun yanında temel felsefi disiplinler de ders olarak verilecektir.
 • Bir anlamda bizdeki felsefe öğretimiyle Batı tarzı öğretim biçiminin sentezi yapılacaktır. Klasik kaynak dil olarak Yunanca ve Latince zorunlu Arapça ve Osmanlıca seçmeli ders olarak okutulacaktır.
 • Yukarıda belirtilen hedefe uygun olarak felsefileşmiş dünya görüşleri sayesinde özel anlamda bireysel varoluşun anlamlandırılması ve bununla ilgili sorunlara felsefece yaklaşım; genel anlamda da toplumsal ve kültürel varlık alanlarına ve bu alanlarda açığa çıkan meselelere alternatif çözüm sunma çabaları bölümümüzün temel hedefini oluşturmaktadır.
 • Felsefe bölümümün ana vizyonu çağının varoluşsal, kültürel, ekonomik ve toplumsal sorunlarını farklı bir açıdan ele alarak; onlara daha bir insan merkezli bakabilmek ve bu sorunlar karşısında felsefenin muhakkak surette söyleyecek şeyleri olduğunu gösterebilmektir.
 • Bölümümüz 1998 yılında kurulmuş, uzun yıllar atıl kaldıktan sonra 2008 yılında ilk hocasını alarak faaliyete geçmiştir.
 • Bölümümüzde halen bir Doçent, bir Yardımcı Doçent ve bir Arş.Göv.’lisi görev yapmaktadır.
 • Felsefe bölümü Felsefe Tarihi, Türk-İslam Düşünce Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık ve Bilim Tarihi ana bilim dallarından oluşmaktadır.

   
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Erciyes Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.


Url
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Tematik Alan Felsefe ve Etik
DilTR
Sorumlu KurumErciyes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiYenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri
Sorumlu Kurum URLhttps://www.erciyes.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü-
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Kabul ve Kayıt Koşulları

  Erciyes Üniversitesi'nin Lisans Programlarına öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştirilirler. http://www.erciyes.edu.tr/tr/index.asp?menu=OgrenciRehberi&eru_sayfa=normalkayit
   
Edinme Yolları
 • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

  *Sınavlar MADDE 15 - (1) Ara sınavları, mazeret sınavları dönem sonu sınavları, bütünleme sınavları ve Senatoca belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanının isteği ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili öğretim elemanının önerisi ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine Yönetim Kurulu karar verir. b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. c) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. ç) Bir günde birden fazla dersin sınavı yapılabilir. d) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Yönetim Kurulunca mazeret sınav hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınav hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa başvurmaları gerekir. Mazeret sınav hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. e) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem sonunda, dönem sonu sınavlarına girerler. f) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek amacıyla her dönemde başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır. g) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavın yöntemine ve tarihine Yönetim Kurulu karar verir. (2) Sınav programlarındaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Böyle bir durumda yeni sınav tarihi daha önce ilan edilmiş olan sınav tarihinden önce olamaz. Değişiklikler, yeni sınav tarihinden en az bir hafta önce ilan yoluyla öğrencilere duyurulur. Sınav Düzeni MADDE 16 - (1) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve bölüm başkanlıkları tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır. Sınavın yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanları ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur. (2) Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder ve sınav evrakını ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Bölüm başkanlıkları ilgili belgeleri eksiksiz biçimde bir tutanak ile birlikte Dekanlığa iletir. Sınav ile ilgili belgeler, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır. Mazeretler ve İzinli Sayılma MADDE 17 - (1) Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz. (2) Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, Yönetim Kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. (3) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler derslerden ve ara sınavlardan Yönetim Kurulunun kararıyla izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez. (4) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. (5) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi MADDE 18 - (1) Sınavlar 100 (yüz) puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı 0 (sıfır) dır. (2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. (3) Ham başarı puanı, yarıyıl sonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanın hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. (4) Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden Yöntem 1 (bir) kullanılarak belirlenir. 5) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir. Bu şartlar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir. Sınav Sonucuna İtiraz MADDE 19 - (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile ham başarı puanlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler. (2) İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı ve/veya bölüm başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, Yönetim Kurulu'nda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi MADDE 20 - (1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir: a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin yerel kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. b) Genel not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler Senatoca belirlenir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil derslerinin genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda, bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir. c) Bu derslerin dışında, stajla ilgili maddi değerlendirmeler genel not ortalamasına dahil edilmez. Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler MADDE 21 - (1) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. (2) Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.
 • Mezuniyet Koşulları

  Mezuniyet ve Diplomalar Mezuniyet Derecesi MADDE 28 - (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. (2) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir. Bu şartlar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir. Ön Lisans Diploması Verilmesi ve Meslek Yüksekokuluna İntibak MADDE 29 - (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere talep etmeleri halinde önlisans diploması verilir. (2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde Meslek Yüksekokullarına intibakları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili yasa ve yönergeler gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara önlisans diploması verilmez. (4) Önlisans diplomasını alarak lisans programından ilişkisi kesilenler, kendilerine tanınacak yasal bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde önlisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar. Diplomalar MADDE 30 - (1) Fakülte bölümlerini başarı ile tamamlayanlara ilgili bölümün lisans diploması ve eki verilir. (2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. (3) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir.
 • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Bu programı tamamlayabilmek için öğrenci 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.


   
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00325744


Yeterlilik Adı
Felsefe Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım

Program Yeterlilikleri

1- Felsefe Bölümü mezunları felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptirler.

2- Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir.

3- Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir.

4- Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir.

5- Literatür tarama, metin okuma, yazma ve yorumlama becerisine sahiptir.

6- Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir

7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.

8- Eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir.

9- Felsefe alanında edindiği bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır.

10- Felsefe alanında edindiği bilgi ve becerileri güncel olayları ele alırken değerlendirir.

11- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir.

12- Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır.

13- Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur.

14- Etik değerleri gözeterek sorumluluk bilinci geliştirir.

15- Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır.


Detaylı Bilgi
 • Bölümün mezunları çeşitli üniversitelerin felsefe bölümlerinde akademisyen olarak çalışmakta, liselerde ve özel eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yapmakta; çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar.
 • Program Profili

  Bilgi veya bilgeliği (hikmet) sevmek, onun peşinden koşmak anlamına gelen Felsefe (?????????) hiç şüphesiz ki insanın başta kendi özsel varlığını ve genel anlamda varlığın anlamını kavrama ve hakikati arama yolculuğunda kendisinden asla vazgeçilemeyecek yüksek bir insani faaliyettir.
 • Felsefe cevap aradığı sorular itibarıyla genellik arzetmesine rağmen bunlara verilen cevaplar bağlamında öznel bir nitelik taşımaktadır. Evrene ve insana felsefeyle ya da felsefi açıdan bakmak felsefenin felsefe öğrencilerine kazandırmak istediği temel özelliktir.
 • Bölümümüzün öncelikli hedefi budur.
 • Felsefe bölümünde hem felsefe tarihi genel anlamda öğretilecek hem de seminer tarzında bazı filozoflar üzerinde derinlemesine durulacaktır. Bunun yanında temel felsefi disiplinler de ders olarak verilecektir.
 • Bir anlamda bizdeki felsefe öğretimiyle Batı tarzı öğretim biçiminin sentezi yapılacaktır. Klasik kaynak dil olarak Yunanca ve Latince zorunlu Arapça ve Osmanlıca seçmeli ders olarak okutulacaktır.
 • Yukarıda belirtilen hedefe uygun olarak felsefileşmiş dünya görüşleri sayesinde özel anlamda bireysel varoluşun anlamlandırılması ve bununla ilgili sorunlara felsefece yaklaşım; genel anlamda da toplumsal ve kültürel varlık alanlarına ve bu alanlarda açığa çıkan meselelere alternatif çözüm sunma çabaları bölümümüzün temel hedefini oluşturmaktadır.
 • Felsefe bölümümün ana vizyonu çağının varoluşsal, kültürel, ekonomik ve toplumsal sorunlarını farklı bir açıdan ele alarak; onlara daha bir insan merkezli bakabilmek ve bu sorunlar karşısında felsefenin muhakkak surette söyleyecek şeyleri olduğunu gösterebilmektir.
 • Bölümümüz 1998 yılında kurulmuş, uzun yıllar atıl kaldıktan sonra 2008 yılında ilk hocasını alarak faaliyete geçmiştir.
 • Bölümümüzde halen bir Doçent, bir Yardımcı Doçent ve bir Arş.Göv.’lisi görev yapmaktadır.
 • Felsefe bölümü Felsefe Tarihi, Türk-İslam Düşünce Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık ve Bilim Tarihi ana bilim dallarından oluşmaktadır.

   

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Erciyes Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Felsefe ve Etik

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Erciyes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Kabul ve Kayıt Koşulları

  Erciyes Üniversitesi'nin Lisans Programlarına öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştirilirler. http://www.erciyes.edu.tr/tr/index.asp?menu=OgrenciRehberi&eru_sayfa=normalkayit
   

Edinme Yolları
 • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

  *Sınavlar MADDE 15 - (1) Ara sınavları, mazeret sınavları dönem sonu sınavları, bütünleme sınavları ve Senatoca belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanının isteği ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili öğretim elemanının önerisi ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine Yönetim Kurulu karar verir. b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. c) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. ç) Bir günde birden fazla dersin sınavı yapılabilir. d) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Yönetim Kurulunca mazeret sınav hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınav hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa başvurmaları gerekir. Mazeret sınav hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. e) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem sonunda, dönem sonu sınavlarına girerler. f) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek amacıyla her dönemde başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır. g) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavın yöntemine ve tarihine Yönetim Kurulu karar verir. (2) Sınav programlarındaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Böyle bir durumda yeni sınav tarihi daha önce ilan edilmiş olan sınav tarihinden önce olamaz. Değişiklikler, yeni sınav tarihinden en az bir hafta önce ilan yoluyla öğrencilere duyurulur. Sınav Düzeni MADDE 16 - (1) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve bölüm başkanlıkları tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır. Sınavın yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanları ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur. (2) Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder ve sınav evrakını ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Bölüm başkanlıkları ilgili belgeleri eksiksiz biçimde bir tutanak ile birlikte Dekanlığa iletir. Sınav ile ilgili belgeler, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır. Mazeretler ve İzinli Sayılma MADDE 17 - (1) Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz. (2) Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, Yönetim Kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. (3) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler derslerden ve ara sınavlardan Yönetim Kurulunun kararıyla izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez. (4) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. (5) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi MADDE 18 - (1) Sınavlar 100 (yüz) puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı 0 (sıfır) dır. (2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. (3) Ham başarı puanı, yarıyıl sonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanın hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. (4) Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden Yöntem 1 (bir) kullanılarak belirlenir. 5) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir. Bu şartlar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir. Sınav Sonucuna İtiraz MADDE 19 - (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile ham başarı puanlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler. (2) İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı ve/veya bölüm başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, Yönetim Kurulu'nda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi MADDE 20 - (1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir: a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin yerel kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. b) Genel not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler Senatoca belirlenir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil derslerinin genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda, bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir. c) Bu derslerin dışında, stajla ilgili maddi değerlendirmeler genel not ortalamasına dahil edilmez. Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler MADDE 21 - (1) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. (2) Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.
 • Mezuniyet Koşulları

  Mezuniyet ve Diplomalar Mezuniyet Derecesi MADDE 28 - (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. (2) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir. Bu şartlar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir. Ön Lisans Diploması Verilmesi ve Meslek Yüksekokuluna İntibak MADDE 29 - (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere talep etmeleri halinde önlisans diploması verilir. (2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde Meslek Yüksekokullarına intibakları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili yasa ve yönergeler gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara önlisans diploması verilmez. (4) Önlisans diplomasını alarak lisans programından ilişkisi kesilenler, kendilerine tanınacak yasal bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde önlisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar. Diplomalar MADDE 30 - (1) Fakülte bölümlerini başarı ile tamamlayanlara ilgili bölümün lisans diploması ve eki verilir. (2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. (3) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir.
 • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Bu programı tamamlayabilmek için öğrenci 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.


   

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00325744

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasPhilosophy and ethics
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00325744


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Philosophy and ethics

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-